وظیفه روغن ترمز چیست؟

روغن ترمز در لوله هاي سيستم ترمز خودرو جريان دارد، روغن ترمز وظيفه دارد تا تمام اجزاي سيستم ترمز خودرو را حركت بدهد. اين روغن تحت دما و فشار بالا كار مي كند، زمانی که پدال ترمز را فشار میدهید نيروي وارد شده بر روي چهار چرخ خودروي شما منتقل ميشود و در نهايت باعث كاهش سرعت و يا توقف خودرو مي شود. بدون اين روغن وقتی كه پدال ترمز را فشار مي دهيد قادر به توقف نخواهید بود.

روغن ترمز را باید به صورت دوره اي با روغن جديد تعویض كنيد تا از عملكرد مناسب روغن ترمز اطمينان پيدا كنيد. پیشنهاد میشود روغن ترمز را هر يك يا دو سال تعوض كنيد؛ اگرچه نگه داري وسايل نقليه با يكديگر متفاوت هستند.

پیشنهاد میکنیم جهت اطلاعات کافی به وظیفه روغن ترمز چیست؟ مراجعه کنید